ОБЩИ УСЛОВИЯ

www.kid-board.com е онлайн магазин, който предлага изделия, изработени от дърво и предназначени за деца. Уебсайтът www.kid-board.com предлага разнообразни стоки и комбинации от продукти, като част от тях се изработват по поръчка на потребителите купувачи. Собственик и администратор на уебсайта www.kid-board.com е “Дърво” ЕООД, ЕИК 204454340, представлявано от Илия Ваклин, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104. Някои от предлаганите в сайта продукти са обект на авторско право и представляват интелектуална собственост – описания на продуктите, логото на уебсайта, както и неговия дизайн. Следва да се вземете предвид, че настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на сключен договор за продажба между потребители в социалните мрежи – като купувачи, и „Дърво“ ЕООД – като продавач, в това число и при приети поръчки от страниците на www.kid-board.com във фейсбук.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта на www.kid-board.com, както и във фейсбук страницата на www.kid-board.com, създадени и управлявани от “Дърво” ЕООД. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта.
Чл. 2 Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате www.kid-board.com, респективно страницата ни във фейсбук. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, следва да не използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 “Дърво” ЕООД администрира сайта www.kid-board.com
Чл. 4 Можете да се свържете с “Дърво” ЕООД по следния начин:

  • Tелефон за контакти: +359 884 099 711
  • E-mail адрес: kidboard@gmail.com
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104

III.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 Клиент / Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.kid-board.com, респективно фейсбук страницата ни по какъвто и да е начин, включително като ги разглежда. Търговец / Продавач е “Дърво” ЕООД.
Чл. 6 Акаунт – раздел от www.kid-board.com, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.
Чл. 7 Сайт означава сайт, находящ се на следния уеб адрес: www.kid-board.com, както и страницата ни във фейсбук. Под използвания линк: www.kid-board.com в настоящите Общи условия, потребителите следва да разбират, че последните са обвързващи и в случаите, в които сме получили поръчка посредством други канали за продажба, а именно: телефон или социални мрежи.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 8 Общите условия на “Дърво” ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на www.kid-board.com или клиенти от фейсбук страницата на дружеството.
(1) Всяко използване нa www.kid-board.com, респективно на страницата ни във фейсбук, означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от “Дърво” ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребите на Сайта.
(3) “Дърво” ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия “Дърво” ЕООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на www.kid-board.com при всяко нейно ползване.
(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на www.kid-board.com се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Чл. 9 www.kid-board.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.kid-board.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
Чл. 10 Характеристиките или цените на продуктите, описани в www.kid-board.com, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.kid-board.com предварително се извинява на своите потребители.
Чл. 11 Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в www.kid-board.com
Чл. 12 www.kid-board.com може да съдържа линкове към други сайтове. Уебсайтът www.kid-board.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 13 Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока през www.kid-board.com като направи поръчка по електронен път.
(1) За тази цел следва да изберете продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество и да кликнете върху “Добави в кошницата”;
(2) www.kid-board.com ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление “Дърво” ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.
(3) Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи www.kid-board.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
(4) За да направите Поръчка в сайта, не е задължително да имате регистрация.
(5) С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори и че сте пълнолетни.
(6) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
(7) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.
(8) Предмет на договора за покупко-продажба е продукт, предлаган в интернет страницата на www.kid-board.com, като в листинга /обявата/ на конкретния продукт са изрично посочени: вид на продукта, материал, от който е изработен, основнихарактеристики като размер, ориентировъчно тегло и др., цена на доставката. Всеки от продуктите, налични в уебсайта притежава законова гаранция за съответсвие на стоката за срок от 2 /две години/.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Чл. 14 Достъпът до www.kid-board.com с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
(1) www.kid-board.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.kid-board.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на www.kid-board.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.kid-board.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
Чл. 15 Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с www.kid-board.com на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от www.kid-board.com или игнорирани.
Чл. 16 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакт”.
Чл. 17 www.kid-board.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.
Чл. 18 Всички цени на стоките и/или услугите на www.kid-board.com са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
Чл. 19 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
Чл. 20 Плащането с карта към www.kid-board.com се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова www.kid-board.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от www.kid-board.com
Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

VII.ПОРЪЧКА. ПРАВО НА ОТКАЗ.

Чл. 22 Клиентът / потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.kid-board.com във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
Чл. 23 С изпращането на поръчката клиентът / потребителят разрешава на “Дърво” ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка и сключения Договор.
Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.
Чл. 25 Анулирането на поръчката от страна на продавача и или купувача не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

  • неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
  • предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни. В този случай продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката;

Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато се заплаща за услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок при получаване на стоката при закупуването на стока, Клиентът / Потребителят има право да върне продукта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други безщетения, в случай че не са налице хипотезите на раздел IX от настоящите Общи условия. Клиентът / отребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти / услуги, предлагани от www.kid-board.com в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за изпращане, респективно връщане на продукта. Тази разпоредба не се прилагаза продукти, изработени по поръчка на клиента или за някои от случаите, описани в чл.36 и чл. 37 от настоящите Общи условия.
(2) Клиентът следва да върне продукта, заедно с издадената от “Дърво” ЕООД фактура и или касова бележка на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104, като междувременно уведоми продавача за това на kidboard@gmail.com или на телефон +359 884 099 711.
(3) Клиентът следва да върне Продукта(-ите) и като попълни формуляра, чийто образец е виден непосредствено след настоящата алинея, както и публикуван в сайта. Клиентът следва да приложи същия към пратката, която връща и да го изпрати на някой от адресите (физически или електронни) за контакт с „Дърво“ ЕООД. В зависимост от избраната от купувача куриерска услуга, куриер ще вземе продуктите от адреса, посочен от клиента, а последният ще заплати куриерската услуга, респективно клиентът ще достави стоката до офис на куриера – отново за своя собствена сметка.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До “Дърво” ЕООД, ЕИК 204454340, представлявано от Илия Ваклин, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на
следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
oт………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………./Адрес на потребителя/
Продажната цена на поръчката е заплатена от мен по следния начин ………………………………………(наложен платеж, банков превод, с карта или друго) и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по подходнящ начин според Общите условия на онлайн магазина.
/Дата/………………………………………
Подпис на потребителя………………………………

(4) Правото на отказ ще бъде уважено от “Дърво” ЕООД единствено ако наред  със спазването на срока за отказ, фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането,Потребителят / Купувачът осигури връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът / продуктите или опаковката не са с нарушен вид, зацапани и прочее.
Чл. 27 (1) www.kid-board.com се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който клиентът / потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт на адреса, посочен от Продавача в чл. 26, ал. 2 и след предоставяне на
доказателство за връщането от страна на Клиента.
(2) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
Чл. 28 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 29. Цялото съдържание, присъстващо в www.kid-board.com , а именно – логото, изобразяващо надписа Kid Board, в едно с фигурките към него, надписи и изображения, както и описания към продуктите са собственост на “Дърво” ЕООД или на трети лица, от които “Дърво” ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане.
Чл.30 “Дърво” ЕООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със сайта www.kid-board.com и продуктите в него.
Чл. 31 Определени продукти, изложени в сайта www.kid-board.com са със собствен, спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на “Дърво” ЕООД, респективно на трети лица, с които „Дърво“ ООД има сключен договор. Тези дизайни представляват обект на авторско право и интелектуална собственост и са предмет на защита от българското законодателство.
Чл. 32 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на www.kid-board.com , както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на “Дърво” ЕООД.
Чл. 33
 Всеки продукт, изложен в www.kid-board.com ,отговаря на европейските и националните изисквания, касаещи съответните продукти и по-конкретно тяхната безопасност. “Дърво” ЕООД съхранява цялата налична документация, удостоверяваща съответствието. Част от продуктите в сайта са тествани в независима европейска лаборатория, за доказване на съответствието на продуктите с европейското законодателство в областта на детските играчки – стандарт EN 71.
Чл. 34 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично съгласие от страна на “Дърво” ЕООД.
(2) Електронният магазин www.kid-board.com дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.kid-board.com .
(3) Забранява се копирането на текстове от www.kid-board.com поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на “Дърво” ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Онлайн магазин за изделия от дърво, предназначени за деца – www.kid-board.com , като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина www.kid-board.com .
Чл. 35. “Дърво” ЕООД притежава авторско право върху съдържанието на уебсайта www.kid-board.com , включително и не само върху описанията на продуктите и рекламното съдържание, публикувано от името на “Дърво” ЕООД, респективно от името на уебсайта www.kid-board.com .

IX.СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 36 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
Чл. 37 Клиентът няма право да откаже стока от сключен Договор в случаи, когато поръчаната стока не се произвеждат серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него.
Чл. 38 Приемането и изпълнението на поръчката започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран или изпълнен. Договорът се счита за стартиран след получен превод на авансово плащане “капаро” на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане. Тази разпоредба не се прилага единствено в случаите, когато между страните е уговорено друго.

X. РЕКЛАМА

Чл. 39 В момента, в който клиентът / потребителят си създаде акаунт в платформата и или направи поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Това съгласие може да се изрази и без да е необходима регистрация на потребителя. И в двата случая е необходимо Потребителят изрично да изрази своето съгласие за получаването на рекламни съобщения.
Чл. 40 Отказа си от получаване на рекламни съобщения клиентът / потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с “Дърво” ЕООД по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на номер +359 884 099 711, по пощата на гореописаните адрес за кореспенденция или по имейл: kidboard@gmail.com .
Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за покупка от разстояние.

XI.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

Чл. 42 Цените на стоките и услугите, обявени в www.kid-board.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цената на посочената доставка може да бъде промяняна в зависимост от избраната услуга, куриер, както и от естеството на поръчката. Промяната може да доведе до допълнителни разходи, които се покриват от потребителя купувач.
Чл. 43 Начинът на плащане на сайта е чрез наложен платеж или банков превод. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от www.kid-board.com на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
Чл. 44 Клиентът / Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава.
Чл. 45 Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, “Дърво” ЕООД предоставя фискален бон за извършената продажба и полученото в брой плащане, респективно възлага това на куриерска услуга, предоставяща услугата „Пощенски превод“.
Чл. 46 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта / поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
Чл. 47 Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.
Чл. 48 “Дърво” ЕООД не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта www.kid-board.com.
Чл. 49 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

XII.ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на www.kid-board.com , определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка. Разходите за доставка на поръчката се поемат от клиента, а в някои случаи при поръчки над определена стойност – от търговеца. И в двата случая това е изрично упоменато при реализирането на поръчка през уебсайта.
(2) Срокът на доставка на поръчка, когато същата не е изработена по желание на клиента, е 5 /пет/ работни дни от получаване на потвърждение от страна на продавача, че поръчката е приета. Когато потребителят е заявил, че желае изработка на продукт по индивидуална поръчка, както и в случаите на поръчка на ръчно изработен продукт или продукт, който не е в наличност, изпълнението на договора, в това число и доставката на продукта се уговарят между страните и е връзможно изпълнението на поръчката,респективно нейната доставка, да надхвърля срокът по първото изречение на настоящата алинея.
Чл. 51 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл адрес: kidboard@gmail.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
Чл. 52 www.kid-board.com ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, www.kid-board.com предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи посредством обяви, описани на подходящия за това език. В случай че потребител желае конкретна стока от сайта www.kid-board.com да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с “Дърво” ЕООД и да изрази това свое желание.
Чл. 53 Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания продукт(-и) се поставят в количката. В описанието на някои продукти също е налична цена на куриерската такса. Цените за доставка са ориентировъчни и могат да са предмет на изменение, в зависимост от избрания куриер, обемът на поръчката, местоназначението и други обстоятелства.
Чл. 54 При предаване на стоката, Купувачът / Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.
Чл. 55 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
Чл. 56 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.kid-board.com е освободена от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за  доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Чл. 57 “Дърво” ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XIII.ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 58 (1) Продавачът предлага всички стоки на www.kid-board.com с 2-годишна законова гаранция за съответствие на стоката с договора съгласнодействащото законодателство съгласно чл. 112 и следващите от Закона за защита на потребителите. При подобно несъответсвие потребителя има право на рекламация за всяко несъответсвие на потребителската стока с договора, проявено след доставката и открити при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията на продукта. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
(2) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба купувачът има право да предяви рекламация в писмен вид, като поиска от „Дърво“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в 1-месечен срок, като потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. За предявяване на рекламацията потребителят следва да попълни Формуляр за рекламация, валиден на сайта, както и по-долу в настоящите Общи условия, и да изпрати рекламацията на посочения адрес за кореспонденция на „Дърво“ ЕООД или по посочения имейл. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, свързани с поръчката, както и тези, на които се основава претенцията, а именно:
• касова бележка или фактура;
• протоколи, снимки или актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното – ако са налични;
• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(3) Срокът на гаранцията започва да тече от момента на доставка на потребителската стока. Той спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(4) Несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 (шест) месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката, нейното използване от потребителя или на характера на несъответствието.
(5) Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
(6) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е
(7) В случай че след изтичането на 1-месечен срок от предявяване на рекламацията потребителят не е удовлетворен от разрешването й, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената. Потребителят няма това право, в случай че „Дърво“ ЕООД се е съгласи да замени продукта с нов или да поправи стоката в рамките на 1-месечния срок от предявяване на рекламацията, както и когато несъответствието е незначително.
(8) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране напотребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
(9) „Дърво“ ЕООД е длъжно да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворило три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията /2 години/ е налице следваща поява на несъответствие на
стоката с договора за продажба.
(10) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(11) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “Дърво” ЕООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(12) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 59 Ако „Дърво“ ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описана в предходните алинеи, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
Чл. 60 Продавачът ще използва данните, предоставени от купувача, респективно въведените в неговия акаунт при попълването и издаването на гаранционния сертификат, когато „Дърво“ ЕООД е информирал в страницата си, че предоставя допълнителна търговска гаранция, извън законовата гаранция, посочена в предходните
разпоредби.
Чл. 61 Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

XIV.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 62 Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от продавача с предаването им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
XV.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Чл. 63 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от клиента, в раздел коментари. Написаното може да бъде както положително, така и отрицателнои трябва да се отнася за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.В определени случаи възможност за коментари не е предвидена.
Чл. 64 Всеки клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
• да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на
поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или
услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като “Дърво”ЕООД.
• да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
Чл. 65 Когато клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от “Дърво”ЕООД , за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на www.kid-board.com . Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от www.kid-board.com само след проверка от страна на “Дърво” ЕООД.
Чл. 66 В случай, че “Дърво” ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.
Чл. 67 Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, купувачите имат на разположение формуляра за упражняване на право на рекламация. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук. Същият е виден и в сайта:

`СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
До “Дърво” ЕООД, ЕИК 204454340, представлявано от Илия Ваклин, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Поръчано
на…………../
Получено
на…………,./
Поръчано от …………………………………………………………………………………
(опишете името, имейла или други данни, посредством които сте направили
поръчката)
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки / подчертайте предпочитаната
опция/:
1.Възстановяване на платената сума
2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3.Отбив от цената
4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и чл.114 от Закона за защита на
потребителите
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1.Извършване на услугата в съответствие с договора
2.Отбив от цената
3.Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
1.касова бележка или фактура;
2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите
…………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите
…………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………

XVI.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 68 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

XVII.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 69 Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните и българското законодателство “Дърво” ЕООД е Администратор на личните данни. Лицето, което администрира сайта е управителя на дружеството – Илия Ваклин.
(1) “Дърво” ЕООД е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
(2) Целта на събирането на данните е: уведомяването на клиентите относно информацията в техните акаунти, уведомяването на купувачите относно статуса на поръчките им, оценката на предлаганите стоки и услуги, други търговски дейности, рекламиране на стоките и услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на клиента.
(3) За обработване на личните данни за някои от горепосочените цели се изисква изрично съгласие от страна на субекта на данни или наличие на договор между страните.
(4) Всеки купувач има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисквам изтриване или ограничаване на личните данни на личните ми данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване, вкл. профилиране.
(5) За да упражни правото си купувачът следва да се свърже с по някой от посочените в т.2.3. начини.(6) Купувачът се съгласява и разрешава на www.kid-board.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и когато за изпълнение на сключения между потребителя купувач и търговеца продавач, такова предоставяне е необходимо.
(7) “Дърво” ЕООД приема Политика за сигурност на личните данни, в която подробно са описани процесите на обработка на лични данни съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и Закона за защита на личните данни. Политиката е видна на уебсайта www.kid-board.com .
Чл. 70 Личните данни на купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 71 Спорове, възникнали между “Дърво” ЕООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.
Чл. 73 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XIX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 74 Органите, регулиращи дейността на “Дърво” ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), а в определени случаи и Регионална  здравна инспекция (РЗИ) със следните координати:
За КЗП:
• Уебсайт: https://kzp.bg/kontakt i
•тел: 0700 111 22
• email: info@kzp.bg
•адрес: гр. София, пл. Славейков, No4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
•Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
•тел: 02/91-53-518•email: kzld@cpdp.bg
•адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2