Формуляр за рекламация

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 До “Дърво” ЕООД, ЕИК 204454340, представлявано от Илия Ваклин, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл.19, вх. Д ет. 5, ап. 104

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на / получено на:

…………………………………………………………………………………………………

Поръчано от ………………………………………………………………………………… /опишете името, имейла или други данни, посредством които сте направили поръчката)

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки / подчертайте предпочитаната опция/:

1.Възстановяване на платената сума

2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

3.Отбив от цената

4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и чл.114 от Закона за защита на потребителите

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

1.Извършване на услугата в съответствие с договора

2.Отбив от цената

3.Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

1.касова бележка или фактура;

2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………